top of page

SPOLEČENSKÁ PROSPĚŠNOST našeho podniku tkví v oblasti zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce – naše pracovní místa zřizujeme pro osoby s tělesným postižením, které v okolí svého bydliště marně hledají své pracovní uplatnění. Touto cestou chceme podporovat jejich sociální integraci v okolí jejich bydliště a rovněž přispívat k místnímu ekonomickému rozvoji.

Žena v invalidním vozíku pití kávy

ZAMĚSTNÁVÁNÍ MIN. 30% OSOB ZNEVÝHODNĚNÝCH NA TRHU PRÁCE – naší cílovou skupinou jsou osoby s tělesným postižením (OZP). Přednostně zaměstnáváme lidi znevýhodněné na trhu práce z Hluboké nad Vltavou a jejího okolí. Naším cílem je vybudování dlouhodobého pracovního uplatnění. Aktuálně zaměstnáváme 57 lidí znevýhodněných na trhu práce a to konkrétně se zdravotním postižením z celkového počtu 71 zaměstnanců a neustále poptáváme další pracovní místa pro tyto lidi. Vyjádřeno v procentech se jedná o 80% zaměstnanců s pracovním znevýhodněním. Zaměstnáváme muže i ženy. Pracovní úvazky a náplně práce jsou zcela přizpůsobeny individuální potřebě každého zaměstnance a jeho zdravotnímu stavu. V případě zhoršení zdravotního stavu pracovníka, upravuje náplň práce a pracovní vytížení naše společnost zcela na míru každému z pracovníků tak, aby mohl nadále v naší společnosti pracovat, dále jsme schopni mu nabídnout i jinou pracovní pozici. Otevřený přístup a variabilita pracovních pozic nám zajišťuje nízkou úroveň fluktuace našich pracovníků. Naše prostory jsou přizpůsobeny tak, aby mohl každý pracovník navštívit všechna pracoviště, jsou 100% bezbariérová. K dispozici pro naše zaměstnance máme psychosociální podporu, kterou může využít každý pracovník osobně i po telefonu. Jedná se o kvalifikovaného odborníka na poli psychologie, psychosomatiky, syndromu vyhoření a work life balance. Dále mají naši pracovníci k dispozici právní podporu osobně i po telefonu – která je doprovází a radí při řešení komunikace s úřady a dalšími orgány státní správy, také s bankami a pojišťovnami. Naši pracovníci mají k dispozici službu osobních asistentů,  kteří jsou k dispozici po dobu, po kterou pracovník nedokáže samostatně plnit pracovní úkoly s ohledem na jeho omezení, které je způsobeno mírou tělesného postižení.

Jednou měsíčně probíhají „motivační“ rozhovory s pracovníky v příjemném prostředí při dobré kávě, kde je zjišťován stav aktuálních potřeb a možnosti dalšího rozvoje našich pracovníků, kde našim cílem je dosažení posílení jejich samostatnosti a soběstačnosti s akcentem na maximální rozvoj jejich pracovního potenciálu s ohledem na jejich specifické potřeby. Dotazníkovým šetřením je zjišťována poptávka našich pracovníků po seminářích a workshopech, o které by měli zájem a 1x v roce náš podnik tato školení pro zaměstnance organizuje. Každý čtvrtek se konají pravidelné porady se zaměstnanci, kde má každý ze zaměstnanců možnost vyjádřit se k fungování našeho sociálního podniku, navrhovat zlepšení a nové směry. Z těchto porad je pořizován písemný záznam, který má k dispozici každý náš pracovník. Tímto způsobem je zajištěna plná informovanost všech pracovníků o našem sociálním podniku a jeho směřování. Podnik úzce spolupracuje s ÚP, kde má stálou nabídku volných pracovních míst pro osoby se sociálním znevýhodněním. Rovněž jsme navázali spolupráci s VŠTE z Českých Budějovic, tato škola je členem Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých školách a právě těmto žákům se specifickými potřebami nabízíme stáže v našem podniku.  

Pracovní schůzka
Týmová práce

ZAPOJOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ – každý pracovník má písemně vymezené kompetence, odpovědnost a úkoly uvnitř našeho sociálního podniku, tento dokument je nazván POPIS PRACOVNÍ ČÍNNOSTI – každý pracovník ho má k dispozici v písemné podobě. Každý tento dokument zohledňuje stupeň pracovníkova postižení a pracovník může činit návrhy na jeho úpravu s ohledem k jeho aktuálnímu zdravotnímu stavu. Podnik má k dispozici vnitřní směrnici pod názvem ROZVOJOVÝ PLÁN PODNIKU – tento dokument obsahuje plán směřování podniku na příští rok, uzavírá se na konci října. Po dobu jeho vytváření, od ledna do října, se může každý pracovník zapojit do jeho utváření. Každý zaměstnanec obdrží tento plán v písemné podobě elektronicky, zaměstnancům je k dispozici asistent/asistentka, pro případy ujasnění a vysvětlení obsahu tohoto dokumentu. Nás sociální podnik rozesílá svým zaměstnancům NEWSLETTER – kde jsou informace o současném dění ve firmě, o nových zaměstnancích a o novinkách.

REINVESTICE MIN. 51% ZISKU – podnik v současné době investuje všechny průběžně kumulované zisky do rozvoje podniku. V roce 2020 zakoupil podnik vybavení pro zřízení dohledového centra, šicí dílny a administrativního oddělení, nakoupil moderní výpočetní techniku včetně 3D tiskárny. V roce 2021 společnost investovala výdaje do zřízení přístupu ke kohoutkové vodě ve všech svých provozech, zapojila se ve spolupráci s městem Hluboká nad Vltavou do provozování Nadační galerie – zde byly investice do závěsných systémů pro exponáty, investice do pořízení skleněných vitrín do galerie pro prodej zboží spolupracujících sociálních podniků, včetně vymalování výstavních prostor a dohledového centra. Podnik si od města Hluboká pronajal prostory pro výstavní galerii a prostory pro provoz dohledového centra. Podnik v roce 2021 investoval do pronájmu dodávky, která je upravena pro transport lidí s handicapem a rovněž má dostatečný zavazadlový prostor pro převoz invalidních vozíků. Podnik investoval do nových webových stránek www.re-course.cz, www.juhi.cz, www.juhi-hobbyhorses.de, www.nadacnigalerie.cz. Podnik v roce 2021 uspořádal vernisáž fotografií Sáry Saudkové, která svojí vernisáží podpořila náš sociální podnik a zasloužila se o jeho širší povědomí. V roce 2021 podnik navázal spolupráci s místní organizací SOKOL Hluboká nad Vltavou a od léta 2022 podnik plánuje ve spolupráci s místním SOKOLEM provozovat dronovou dráhu a hobbyhorsingovou dráhu na místním sportovišti, a tím sociální podnik prohloubí integraci a socializaci svých pracovníků ve vztahu k návštěvníkům sportovního areálu a rovněž se zaslouží o propagaci sociálního podnikání.

Investiční graf
Pracovní pohovor

NEZÁVISLOST V MANAŽERSKÉM ROZHODOVÁNÍ – sociální podnik je evidován ve všech zákonem daných rejstřících, jeho struktura je jednoduchá a transparentní. Majitel společnosti je i jejím jednatelem, který se přímo účastní dění v sociálním podniku. Při komunikaci s úřady je využívána datová schránka nebo společnost zastupují zaměstnanci na základě plné moci. Řízení podniku je vedeno vlastními zaměstnanci, podnik nevyužívá žádných externích manažerských či poradenských firem nebo konzultantů.

LOKALIZACE – v Hluboké nad Vltavou jsme jediným sociálním podnikem. V roce 2020 jsme navázali spolupráci s dalšími sociálními podniky, konkrétně Domovem sv. Anežky v Týně nad Vltavou a s Madlenkou z Písku. Oba dva sociální podniky se staly našimi dodavateli, dlouhodobě se potýkaly s nedostatečným odbytem svých produktů a výrobků, ve vzájemné spolupráci jsme navrhli strategii obměny sortimentu, a tím se nám podařilo zajistit a rozšířit pracovní místa v těchto obou podnicích, konkrétně jsme zamezili uzavření keramické dílny v Domově Sv. Anežky, což by znamenalo propouštění pracovníků. Madlenka v Písku rozšířila svoji šicí dílnu v závislosti na navázání spolupráce při šití našich produktů. Prostřednictvím naší Nadační galerie propagujeme všechny spolupracující sociální podniky formou informačních panelů, prodejem jejich výrobků i návštěvou našich webů, kde jsou oba výše zmíněné spolupracující podnik uvedeny. V rámci úzké spolupráce nabízíme jejich výrobky k prodeji v naší Nadační galerii NAGA, a to bez jakékoliv naší marže. Provozování nadační galerie má dlouhodobý cíl, a to podporu integrace cílové skupiny OZP. V galerii pořádáme společenské akce pro širokou veřejnost s cílem integrace cílové skupiny, a to tak, že se naši OZP zaměstnanci podílejí na návrhu, přípravě, organizaci až po samotnou realizaci, např. nedávno proběhla již druhá slavnostní vernisáž v naší galerii, zcela koordinována našimi OZP včetně jejich přítomnosti na slavnostním večeru. Spolupracujeme úzce s místní ZŠ Hluboká nad Vltavou, kde jsme letos otevřeli kroužek hobbyhorsingu a umožnili jsme další rozvoj našim zaměstnancům ve směru setkávání se s dětmi a naopak, aby děti měly reálný pohled do světa lidí se zdravotním postižením, kteří by nenašli uplatnění.

Otevřený znak
konference Událost

Ve spolupráci s ARPIDOU z Českých Budějovic nabízíme jejich klientům tzv. pracovní rehabilitaci, tedy možnost „stáže“ klientů centra ARPIDA v našem podniku, v současné době máme v nabídce možnost stáže v našem dohledovém centru, obsluze 3D tiskárny a v šicí dílně. Aktivně spolupracujeme s místní samosprávou, konkrétně s městem Hluboká a účastníme se místních akcí pořádaných městem Hluboká, kde šíříme povědomí o sociálním podnikání a začleňování lidí znevýhodněných na trhu práce do pracovního i běžného života. Využíváme místní dodavatelské řetězce, konkrétně městskou drogerii pro dodávání ekologických mycích gelů, místní lékárna nám dodává covidové testy a roušky pro zaměstnance, nakupujeme potraviny od lokálních dodavatelů – ovoce a zelenina jako např. nedaleká borůvková farma či sady sv. Prokopa. Připravujeme organizování otevřeného mistrovství v hobbyhorsingu pro rok 2022 a oslovujeme sociální podniky, které by se svojí činností do organizování chtěli zapojit, a tím na sebe více upozornit. Spotřební materiál nakupujeme v místním papírnictví.

Stali jsme se odběrateli sociálního podniku A MANO, konkrétně odebíráme produkty z jejich vlastní pražírny v Drahonicích, a to kávu pro naši podnikovou potřebu, dále pak produkty z pražírny prodáváme v naší galerii, konkrétně kávu, čokoládu, oříškové krémy, pečené čaje a sirupy. Každý návštěvník naší galerie obdrží šálek drahonické kávy zdarma. Obsluhu kávovaru zajišťují naši OZP pracovníci. V galerii máme propagační leták k tomuto sociálnímu podniku a na ulici reklamní áčko o dostupnosti produktů tohoto sociálního podniku u nás.

kávové šálky
Vybírání koše

ENVIROMENTÁLNÍ ODPOVĚDNOST – vypracovali jsme vnitřní směrnici, pod názvem  ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNANCŮ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ A PŘÍRODNÍM ZDROJŮM, která obsahuje přesný popis šetrného zacházení s přírodními zdroji a šetrný přístup k životnímu prostředí, každý zaměstnanec je s touto směrnicí obeznámen a rovněž je tato směrnice k dispozici na každém pracovišti k nahlédnutí. Na její dodržování dohlíží vedoucí jednotlivých úseků našeho podniku. Každý týden reportuje odpovědný pracovník provozní ředitelce stav naplňování této směrnice, která se průběžně doplňuje. V šicí dílně zpracováváme odřezky látek z výrobny sociálního podniku Domov sv. Anežky v Týně nad Vltavou a vyrábíme z nich obalový materiál pro naše produkty. Pro výrobu našich produktů nepoužíváme plasty a ani tyto produkty do plastů nebalíme. Pro expedici našich produktů používáme recyklovaný papír. Na všech provozovnách mají zaměstnanci přístup ke kohoutkové vodě, tím nepodporujeme barely na pitnou vodu ani balenou vodu v PET lahvích. Všechny provozy jsou vybaveny kávovarem bez kapslí. Pro tisk používáme recyklovaný papír, před tiskem dokumentů je povinen každý pracovník zvážit, zda je nutné dokument opravdu vytisknout nebo ho stačí uložit do cloudu, který jsme pro tyto účely zřídili. Naše spotřeba kancelářského papíru tímto klesla o 60% oproti původnímu stavu. Pro tisk používáme znovuplnitelné tonery. Ve všech provozech třídíme odpad. Čistící prostředky nakupujeme v místní drogerii ve velkých nádobách a přeléváme je do znovupoužitelných dávkovačů, tím nevytváříme zbytečný odpad. Při výrobě našich produktů používáme vodou ředitelné barvy, které jsou ekologicky odbouratelné. Objednávky spotřebního materiálu řešíme přednostně od místních dodavatelů na Hluboké, místní drogerie,  papírnictví, lékárna, borůvková farma, Sady Sv. Prokopa, tím snižujeme uhlíkovou stopu a podporujeme místní podnikatele.

bottom of page